Özel Öğretim Kurumları İle İlgili genelge 2015/25

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI » Özel Öğretim Kurumları İle İlgili genelge 2015/25
                    T.C.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
 
Sayı : 90849597-10.06-E.9436207                                                                   18.09.2015
 
Konu : Özel Öğretim Kurumlan İle İlgili İşlemler
 
GENELGE
2015/25
 
İlgi :                a) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu
 
6528 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği
ç) Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2015 tarihli, 8002934 sayılı ve 2015/23 sayılı Genelgesi,
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 9/7/2015 tarihli ve 7131487 sayılı yazısı.
Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kuramlarına ilgi (a) Kanun hükümleri ve ilgi (c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kuram açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmektedir. Bakanlığımızdan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlan ilgi (a) Kanun hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. îlgi (a) Kanunda ilgi (b) Kanunla yapılan değişikliklerin bir kısmının iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan Başvuru, Mahkemenin 13/7/2015 tarih, 2014/88 Esas ve 2015/68 Karar sayılı kararı ile hükme bağlanmış ve söz konusu karar, 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin ilgili Kararının gerekçelerinde atıfta bulunulan okul dışı eğitim seçeneklerinin çoğaltılması amacıyla getirilen düzenlemeler ile diğer düzenlemelere ilişkin ilgi (ç) Genelge ile açıklamalar getirilmişti, ancak uygulamada karşılaşılan ve Bakanlığımıza iletilen tereddütlerin giderilmesi ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
1-               îlgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelikte tanımı bulunan kuramlara; kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kuramlara yapılacak malî destek ve bu kuramların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile ilgili iş ve işlemleri, ilgi (a) Kanunda yer alan hükümler ve ilgi (c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, ilgi (a) Kanunda tanımlanmış olan özel öğretim kurumlan ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütecek, öğrenci/kursiyer kaydı yapacak, kuramların nakil, devir ile ilgili iş ve işlemleri yapılacak ve personel çalışma izin onayları verilecektir. İlgi (b) Kanun ve Anayasa Mahkemesinin kararı neticesinde ilgi (a) Kanunun 2. Maddesinde dershanelere yer verilmemekte ve yine aynı
maddede "dershane" tanımı da bulunmamaktadır. Bu nedenle İlgi (b) Kanunun yayımlandığı tarihte kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ve henüz kapanma/kapatma işlemi yapılmamış “dershanelerin” kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptali ile ilgili olarak Valiliklerce her hangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu kuramlarla ilgili olarak sadece; kurumdan ayrılması teklif edilen veya istifa eden personelin çalışma izinleri ile sözleşmesi biten personelin çalışma izinlerinin iptal edilmesi; kurum yöneticilerinin talebi üzerine kapanması; ilgi (a) Kanunda tanımlı özel öğretim kuramlarından birine dönüşmeleri; haklarında yürütülen inceleme/soruşturma neticesinde ilgi (a) Kanuna aykırı faaliyetlerinin tespiti üzerine kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptali ile ilgili işlemleri yapılacaktır. Bu kuramların ilgi (a) Kanunda tanımlı özel öğretim kuramlarından birine gerekli dönüşüm işlemini gerçekleştirmeden eğitim öğretim faaliyeti yürütmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, bu kurumlar gerekli dönüşüm işlemlerini gerçekleştirdikten sonra eğitim personeli ataması yapılabilecek, dönüştüğü kurumun şartlarına uygun öğrenci/kursiyer kaydı yapılacaktır.
 
2-   Özel öğretim kursu açmak isteyen kurucuların ilgi (c) Yönetmelik gereği kuramlarına ait programlarını onaylatmadan kuram açma başvurusunda bulundukları görülmüştür. Kurum açma başvurularının değerlendirilebilmesi, kurum açılacak binanın standartlarının incelenebilmesi için kuruma ait Genel Müdürlükçe onaylı programın bulunması gerekmektedir. Söz konusu programlar, Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı doğrultusunda ve Genel Müdürlükçe yapılan açıklamalara dikkat edilerek hazırlanacaktır. Bu kurslar, söz konusu programlan onaylandıktan ve kuram açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra eğitim öğretim faaliyetine başlayabileceklerdir.
 
3-   İlgi (c) Yönetmeliğin Geçici 10 uncu maddesi doğrultusunda, mevcut binalarında özel öğretim kursu açmak üzere; 2018-2019 öğretim yılının sonuna kadar kuramlarım mevzuatta belirlenen standartlara uygun hale getireceklerine ilişkin noter onaylı taahhütname ile 1/9/2015 tarihine kadar dönüşüm programına başvuran kurumlar, dönüştükleri özel öğretim kursuna ait kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra eğitim öğretim faaliyetine başlayacaklardır.
 
4-  Öğrenci etüt eğitim merkezi açacak kurucular, ilgi (d) Yazıda da belirtildiği üzere; kurum açma başvurusunu yaparken hangi faaliyetleri hangi araç gereçlerle yürüteceklerini bildirecektir. Maarif müfettişlerince yapılacak kurum açma incelemesinde bu faaliyetlerin yürütüleceği uygulama derslikleri ve gerekli araç gereçler yerinde görülecektir.
 
5-   llgi (c) Yönetmeliğin 14. Maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya İdarî soruşturma bulunan kuramların ise soruşturması sonuçlandıktan soma devir işlemi gerçekleştirilecek ve sürekli kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecektir. Valiliklerce, kuramların devir işlemleri, bu madde doğrultusunda gerekli inceleme yapıldıktan ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.
 
6-  İlgi (c) Yönetmeliğin 15. Maddesine göre başka kurama dönüşmek amacıyla başvuru yapan kuramların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya İdarî soruşturma bulunan kuramların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınacaktır. Valiliklerce
kuramların dönüşüm işlemleri, bu hüküm doğrultusunda gerekli inceleme yapıldıktan sonra ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.
 
7-   Temel Liseler istemeleri halinde ilgi (c) Yönetmelik (Ek-4)’te yer alan en fazla üç bilim grubuna ait programları lise ve dengi okul mezunlarına yönelik olarak sadece hafta sonlan uygulayabilecektir. Ancak; resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen temel liseler hazırladıkları üç nüsha kurum yönetmeliği taslağını ve CD’sini valilik aracılığıyla Bakanlığa gönderecektir. Yönetmelikleri Bakanlıkça onaylanan temel liseler, uygulamak istedikleri en fazla üç bilim grubuna ait programlan da onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Bakanlığa göndereceklerdir. Yönetmelikleri ve bilim grubu programları Bakanlıkça onaylanan temel liseler; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik olarak kayıt alabilecek ve eğitim öğretim faaliyetleri yürütebilecektir. Bu şartları yerine getirmeden lise ve dengi okul mezunlarına yönelik olarak kayıt alan ve eğitim öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar hakkında ilgi (a) Kanunun 7. Maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 
İlgi (ç) Genelgenin “A- Özel Öğretim Kurumlan ile İlgili Açıklamalar” başlığı altında yer alan 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.’Bu Genelgenin yayımı talihinden önce Bakanlığımızca yayımlanmış ilgide kayıtlı olan Genelgeler ve yazılar ile Bakanlığımızın diğer Genelgeler ve yazılarında yer alan hükümlerin bu Genelge hükümleri ile çelişmesi halinde bu Genelge hükümleri esas alınacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
   
        
   
Nabi AVCI’ Bakan
   
Diğer Başlıklar

Yorumlar

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz.